Donateurs en sponsors van de RHH

De hulp die de RHH biedt bij inzetten in binnen en buitenland is kosteloos. Om in een noodsituatie zo goed mogelijk te kunnen functioneren heeft de RHH behoefte aan vele middelen. Vaak wordt tijdens een reddingsoperatie gezorgd voor onderdak en primaire levensbehoeften, toch zijn er nog diverse kostenposten. We denken dan o.a. aan helmen, kleding en portofoons en natuurlijk veiligheidsmiddelen voor de hond (zoals reflecterende herkenningshesjes).

Voor het aanschaffen van dit materiaal is de RHH afhankelijk van giften van zowel particulieren als bedrijven.
Hoewel we zeer dankbaar zijn voor de hulp van de huidige donateurs en sponsors...

IS OOK UW HULP NOG STEEDS NODIG!

Elke gift is welkom.

Wilt u als privé-persoon een donatie aan de RHH overmaken, dan kunt u dat kenbaar maken door het invullen van een donatieformulier voor particulieren.

Bedrijven kunnen een donatiebedrag óf materiaal beschikbaar stellen door het invullen van een>donatieformulier voor bedrijven.

De RHH is door de belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Wat betekent dat concreet;

De RHH hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de stichting ontvangt in het kader van het algemeen belang.

Donaties, giften en legaten kunnen door de donateur of sponsor van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden.

Wanneer u de RHH financieel wil ondersteunen in het reddingshondenwerk, dan kunt u dus gebruik maken van deze belastingmaatregel om een schenking, legaat of gift aan de RHH te doen.

naam: Stichting Reddingshonden Hulpdienst Holland

Fiscaal nummer/RSIN: 8161.73.473

KvK nummer: 41225300

ABN-AMRO

IBAN: NL16ABNA0574225625

adres: Branding 7

2201 WV Noordwijk

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: V.A.M. de Jongh- Schoenmakers

Secretaris: M.J.A. van Doorn

Penningmeester: H.G. van den Haak-Goettsch

Beleidsplan:

De agenda wordt jaarlijks vastgesteld, zodat we gemiddeld 1x per 2 weken een trainingsdag hebben. Tevens gaan enkele leden facultatief naar Tsjechïe en Oostenrijk om aan IRO reddingshonden trainingen deel te nemen en zo mogelijk hiervoor examen te doen.

2x per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering in de agenda ingepland.

De hondengeleiders worden geacht de reguliere opvoeding/ gehoorzaamheidstraining en indien men dit wenst het speuren voor zijn/haar hond in eigen omgeving te volgen.

De specifieke training van vlakte- en puintraining wordt door de RHH aangeboden. Evenals de overige kennis welke noodzakelijke is zoals gps, veiligheid op het puin. Hiervoor maken we ook gebruik van externe kennisbronnen. Tevens wordt het verloop van de opleiding van elk reddingshondenteam intern gemonitoord. Ook de inzetbare teams blijven trainen om hun inzetbaarheid te waarborgen en zonodig aandachtspunten te verbeteren.

Beloningsbeleid:

Alle medewerkers van de RHH zijn als vrijwilliger voor alle voorkomende activiteiten werkzaam. Zowel bestuur als leden ontvangen hiervoor geen beloning.

Jaarstukken:

Jaaroverzicht 2015

Financïeel overzicht 2015

Jaaroverzicht 2016

Financïeel overzicht 2016

Jaaroverzicht 2017

Financïeel overzicht 2017